Đăng nhập
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢN BẠ 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT QUẢN BẠ

*

Số 70-BC/CBTHPT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Quản Bạ, ngày  02  tháng  03  năm 2017

  

BÁO CÁO SƠ KẾT

Một năm thực hiện Chỉ thị05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

--------

Thựchiện kế hoạch số 68-KH/HU ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Huyện ủy Quản Bạ vềviệc Sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BộChính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh

Ngày01 tháng 3 năm 2017, Chi bộ Trường THPT Quản Bạ đã họp chi bộ và tổ chức sơkết, đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BộChính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh. Chi bộ xin báo cáokết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặnđảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2016,cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢTRIỂN KHAI, THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

1- Công táclãnh chỉ đạo của cấp ủy

- Ngay sau khi nhận được Kế hoạchsố 18- KH/HU ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy Quản Bạ về tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ gắnvới thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HàGiang năm 2016. Ban chi ủy Chi bộ trường THPT Quản Bạ đã xây dựng kế hoạch Số32-KH/CB THPT, ngày 04/02/2016 nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 18-KH/HU vào việc thựchiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2016

          - Triểnkhai thực hiện Chương trình số 04-CTr/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việcthực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy, người đứng đứng đầu các cấp,ngành và cơ sở trong tỉnh.

- Sau khi nhận được Chỉ thị05-CT/TW, trong phiên họp Chi bộ và họp Hội đồng giáo dục đầu tháng 6/2016, Banchi ủy và Ban giám hiệu đã triển khai phổ biến học tập toàn văn nội dung Chỉthị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

- Tháng 9/2016, sau khi nhận đượckế hoạch số 89-KH/TU, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang và kế hoạch số50-KH/HU, ngày 08/9/2016 của Huyện ủy Quản Bạ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,Chi bộ tiếp tục phổ biến hai kế hoạch trên đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồngthời xây dựng kế hoạch (bổ sung kế hoạch số 32-KH/CB THPT, ngày 04/02/2016)điều chỉnh một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, kế hoạch số 50-KH/HU.

- Phổ biến Đề án “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lốisống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giao đoạn 2015-2020”. Đến toàn thểcán bộ, đảng viên, học sinh.

2- Tìnhhình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh.

2.1- Tổchức học tập và xây dựng kế hoạch.

- Chi bộ tổ chức cho toàn thể cánbộ, đảng viên học tập Chỉ thị 05-CT/TW của BộChính trị;Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang và Kế hoạch số50-KH/HU, ngày 08/9/2016 của Huyện ủy Quản Bạ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ kế hoạch số32-KH/CBTHPT, Tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và chuẩn mựcđạo đức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh năm 2016.

- Sau khi học tập chỉ thị05-CT/TW, Chi bộ xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong kếhoạch số 32-KH/CBTHPT theo tinh thần Chỉ thị 05, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chínhtrị của Chi bộ và triển khai, chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên điều chỉnh, bổ sungkế hoạch và chuẩn mực đạo đức cá nhân theo tinh thần Chỉ thị 05 và tổ chức thựchiện nghiêm túc.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đềán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cho thanh niên,thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

2.2- Việcđưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vàochương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với nhiệmvụ Chính trị của Chi bộ và Nhà trường.

Các nội dung sinh hoạt Chi bộhàng tháng, việc xây dựng Nghị quyết tháng đều chú trọng lồng ghép nội dung họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc kiểm điểmthực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và cá nhân cán bộ, đảng viên.

2.3- Vềcông tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.

- Năm 2016, Chi bộ tổ chức tuyêntruyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh các tài liệu sau:

+ Kế hoạch số 18- KH/HU ngày 26tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy Quản Bạ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ gắn với thực hiện Tám lời BácHồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2016.

        + Kếhoạch số 32-KH/CBTHPT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Chi bộ Về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dâncác dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2016.

          + Chỉthị số 03- CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giámsát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy, người đứng đứng đầu cáccấp, ngành và cơ sở trong tỉnh.

+ Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng5 năm 2016 của Ban chấp hành hành trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày23/8/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang và Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 08/9/2016 củaHuyện ủy Quản Bạ về thực hiện Chỉ thị05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Hai bài nói chuyện của Bác Hồkhi Người đến thăm tỉnh Hà Giang năm 1961; Tám lời Bác Hồ căn dặn đảng bộ vànhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch 17-KH/HU, ngày 26/03/2015 của Ban Bí thưTrung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácgiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ giaiđoạn  2015-2030...

- Hàng tháng họp Chi bộ đều thông qua bản tin nội bộ.

2.4- Việcđưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vàogiảng dạy:

Thực hiện dạy học tích hợp họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học vănhóa (Ngữ văn, Giáo dục công dân,..) theo phân phối chương trình đã qui định.

- Lồng ghép việc học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động giáo dục ngoàigiờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đoàn được thực hiện thường xuyêntrong cả năm học.

2.5- Côngtác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng rèn luyệnđạo đức cán bộ, đảng viên theo Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban chấphành Trung ương Đảng khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với tudưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Ban chi ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hinh thực hiện đốivới các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về triển khai thực hiện Chỉ thị số1973/CP-TTg của thủ tướng Chính phủ và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhândân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

             - Tổ chức nghiêm túc, chấtlượng, hiệu quả công tác tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chínhtrị theo chỉ đạo của, hướng dẫn của tỉnh. Trong tổng kết, đã đánh giá thực chấtnhững công việc đã làm được, chưa làm được của việc thực hiện Chỉ thị và rút rabài học kinh nghiệm.

- Việc biểu dương, khen thưởngcác đoàn thể cá nhân tiêu biểu, điển hình thực hiện theo hướng dẫn số 02-HD?TU, ngày 10/02/2012 của Tỉnh ủy về các hình thức biểu dương, khen thưởng, tổchức gặp mặt các đoàn thể cá nhân tiêu biểu điển hình về học tập và làm theođạo đức Hồ Chí Minh và công văn số 4966- CV/TU, ngày 13/03/2015 của Tỉnh ủy vềviệc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn số 02- HD/TU của tỉnh ủy. Trong năm 2016 chi bộ, nhàtrường đã có 01 tập thể trường đạt tập thể lao động tiên tiến, 04 cá nhân đạt danh hiệuCSTĐ cấp cơ sở; có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh về thànhtích xuất sắc 2 năm liền 2015-2016; 04 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởngcó nhiều thành tích xuất sắc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2016. Ngoàira Nhà trường còn ra quyết định khen thưởng cho 28 lượt cá nhân cán bộ giáoviên và 94 lượt học sinh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2016.

2.6- Xác địnhnội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh.

Chi bộ và Nhà trường đã xây dựngnội dung đột phá năm 2016 là: “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất,năng lực học sinh” và tiếp tục thực hiện mô hình: “Đồng nghiệp cùng tiến”. Cụthể:

- Thứ nhất. Với nội dung: “Dạyhọc theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”:

Trên cơ sở khung nội dung chươngtrình chung của Bộ Giáo dục và đào tạo, Đầu năm 2016, Chi bộ chỉ đạo Nhà trườngxây dựng được bộ phân phối chương trình mới riêng của Nhà trường theo địnhhướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh và tổ chức thực hiện từ năm học2016-2017.

Qua thực hiện, đã phát huy tốtphẩm chất, năng lực học sinh. Trong đợt Hội thảo chuyên môn do Sở Giáo dục vàĐào tạo tổ chức cuối tháng 10/2016, Nhà trường đã thực hành 3 tiết dạy tại Hộithảo, được các đồng nghiệp, các đơn vị bạn đánh giá cao hiệu quả phương phápmới, phát huy tôt năng lực học sinh.

- Thứ hai, với mô hình: “Đồng nghiệp cùng tiến”.

Mỗi cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm công tác, trìnhđộ chuyên môn vững vàng giúp đỡ, kèm cặp một đồng nghiệp còn thiếu kinh nghiệmcông tác hoặc trình độ chuyên môn còn hạn chế.

Kết quả thực hiện: Trình độ chuyên môn của nhiều cánbộ giáo viên được nâng lên. Những giáo viên mới ra trường được tăng cường kỹnăng sống, kinh nghiệm giáo dục được tích lũy. Giáo viên được gần gũi, chia sẻvới nhau nhiều hơn. Việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánhgiá, dạy học tích hợp, liên môn theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực họcsinh được giáo viên tăng cường áp dụng và đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.  Số giáo viên đăng ký thi và đạt giáo viêngiỏi cao hơn năm trước. Chất lượng dạy và học được nâng lên.                                                                                                                                              Tăng cường tình đoàn kết, thươngyêu, giúp đỡ nhau trong cán bộ giáo viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm củamỗi cán bộ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng khối đoàn kết nội bộtốt.

2.7- Việc thựchiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ vànhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

Năm 2016, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinhvà các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặng Đảng bộ vànhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang bằng những việc làm, những phong trào thiđua, những mô hình cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục duy trì và pháttriển các mô hình “Đồng nghiệp cùng tiến”, “Đôi bạn cùng tiến”; Các phong tràothi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Ba sạch”; “Đoàn kết, thương yêu, tôn trọng, giúpđỡ nhau trong công tác và học tập”; “Vì học sinh nghèo vượtkhó”,...

Các phong trào, các mô hình đãphát huy được hiệu quả tốt. Cụ thể:

- Đối với cán bộ, giáo viên:

+ Cán bộ, đảng viên trong trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiênđịnh, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước. Không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng, có ý thức tốt trong việcchấp hành điều lệ Đảng, không vi phạm quy định về những điều Đảng viên khôngđược làm; có ý thức phê và tự phê thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, giúp đỡnhau cùng tiến bộ trong chuyên môn.

+ Mỗi cán bộ, đảng viên đều có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việcđược giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Lối sống lành mạnh, giản dị, tácphong mẫu mực, văn minh, lịch sự, cởi mở, thân thiện trong giao tiếp. Tôn trọngvà biết lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đồng nghiệp và học sinh. Khitiếp xúc với phụ huynh, nhân dân có thái độ hòa nhã, văn minh, lịch sự, giảithích và hướng dẫn rõ ràng cụ thể giúp phụ huynh, nhân dân hiểu đúng về vấn đề,nội dung được đề cập, bảo vệ những yêu cầu, ý kiến đề xuất hợp pháp, chính đángcủa phụ huynh, học sinh và nhân dân.

+ Trong công tác chuyên môn: Mỗi cán bộ, GV chủ động, sáng tạo, tận tụy,suy nghĩ tìm tòi, dám nghĩ dám làm, tự chịu trách nhiệm về những ý kiến, giảipháp của mình đưa ra. Khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụđược giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công của Đảng, của cấp trên.

- Đối với học sinh: Hầu hết các em học sinh ngoan, lễ phép, kính trọng vàvâng lời thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, kính trọng đối vớingười lớn tuổi. Quan hệ bạn bè thân thiện, cởi mở đoàn kết. Học sinh được trangbị thêm kỹ năng sống, có tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập. Chất lượng họctập của học sinh được nâng lên. Tỷ lê học sinh đi học chuyên cần tăng. Hiệu quảgiáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

          2.8- Những mô hình tiêubiểu, cách làm hay, sáng tạo.

Những hoạt động tiêu biểu đem lại hiệu quả cao trongnăm 2016:

- Thực hiện chương trình dạy học mới của Nhà trườngtheo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Mô hình “Đồng nghiệp cùng tiến”, “Đôi bạn cùng tiến”;

          - Phong trào “Đoàn kết,thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau trong công tác và học tập”;

           II-ĐÁNH GIÁ CHUNG.

          1- Hiệuquả đạt được.

- Chi bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêucầu và tầm quan trọng trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh,coi đây là trách nhiệm và nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ và của mỗi Đảng viêncán bộ giáo viên và học sinh.    

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocủa Chi bộ, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các tổ chức đoàn thểtrong nhà trường để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh đạt hiệu quả toàn diện hơn.

-  Cán bộ, Đảngviên giáo viên, học sinh đã nhận thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh làcông việc hàng ngày, thường xuyên liên tục.

- Kết quả thực hiện việc học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đếný thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên và giáoviên góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ dạy và học củanhà trường.

- Những môhình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, những gương tập thể, cá nhân điển hìnhtiêu biểu có sức lan toả trong ngành, địa phương, cơ quan đơn vị: Chương trình dạy học mới củaNhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Các mô hình: “Đồng nghiệp cùng tiến”, “Đôi bạncùng tiến” ngàycàng phát huy được những hiệuquả thiết thực, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao tinh thần tương thântương ái, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

           2- Những hạn chế cần khắc phục vànguyên nhân.

2.1- Những hạnchế.

- Công tác tuyên truyền chưa thật sự mạnh mẽ, nộidung tuyên truyền chưa phong phú.

- Một số cán bộ, giáo viên và học sinh chưa nhậnthức đầy đủ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn vớiyêu cầu nhiệm vụ cụ thể của một bộ phận cán bộ, giáo viên đạt hiệu quả chưacao.

2.2- Nguyên nhân.

Công tác kiểm tra giám sát củachi bộ đã được chú trọng song chưa được thường xuyên, nên hoạt động của các tổchức đoàn thể còn thụ động, chưa thực sự linh hoạt. Một bộ phận cán bộ đảngviên chưa có chí tiến thủ, chưa thực sự có ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên.

3- Kiến nghị, đề xuất.

Tăng cường công tác thi đua khenthưởng để kịp thời khuyến khích những nhân tố tiến bộ, điển hình, tạo sức lantỏa trong xã hội.

          III-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

1- Trên cơ sở kế hoạch năm 2016, Chi bộ tiếp tục xâydựng và điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh theo tinh thần nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể củaChi bộ và Nhà trường năm 2017.

2- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tưtưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và học sinh theo nộiduing chỉ thị 05 gắn với chuẩn đạo đức nghề nghiệp và điều lệ trường phổ thông.

3- Tiếp tục duy trì và phát huy các cách làm hay,các mô hình, phong trào có hiệu quả tốt; Xây dựng thêm mô hình, câu lạc bộ mới,phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới (câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Tin học;Phong trào thi đua: “Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”,…) góp phần nângcao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường;

4- Tăng cường phát huy vai trò nêu gương điển hìnhtiên tiến, đặc biệt đối với Ban Chi ủy, Ban giám hiệu, người đứng đầu các tổchức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên). Tiếp tục chỉ đạo cho mỗi cán bộđảng viên đăng ký và thực hiện một việc tốt trong năm 2017.

5- Chú trọng công tác xây dựng đảng trên cả 4 mặtChính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảngvà đảng viên.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạtđộng của Chi bộ trong đó Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh

Trên đây là kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện việchọc tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minhnăm 2016 vàphương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của chi bộ Trường THPT Quản Bạ. Chi bộxin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:  

    - BTG Huyện uỷ,

    - Ban chi ủy, Ban giám hiệu,

    - Hộp thư trường,                                                                 

    - Lưu CB.

T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

Sín Thị Hồng