Đăng nhập
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢN BẠ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT

*

     Số: 09-CTr/CBTHPT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Quản Bạ, ngày 20 tháng 12  năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018

---------

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang,

Căn cứ công văn số 132-CV/TC, ngày 06-12-2017 của Ban tổ chức huyện ủy về công tác cán bộ,

Căn cứ Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ Chính trị năm 2018,

          Chi bộ Trường THPT Quản Bạ xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2018 như sau:

I- Mục đích, yêu cầu.

1- Mục đích.

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tạo sự chủ động, thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh chỉ đạo của Chi bộ và nhà trường.

- Giúp Chi bộ đạt được mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, tăng tính hiệu quả làm việc của Chi bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong các hoạt động; hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không bỏ sót công việc.

2- Yêu cầu

- Đảm bảo bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của ngành.

- Đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm, tính đồng bộ và đảm bảo tính khả thi.

II- Nhiệm vụ công tác trọng tâm.

1- Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          2- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

          3- Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

4- Chỉ tiêu phấn đấu

* Đối với học sinh:

Tiêu chí xếp loại 2 mặt giáo dục học sinh, chất lượng dạy học

- Hạnh kiểm: tốt: 35%; Khá 55% TB: 8% trở lên.

- Học lực: Khá - Giỏi: 9% trở lên; Trung bình 81% trở lên; Yếu kém không quá 10%;  Tỉ lệ chuyển lớp sau thi lại đạt: 95% trở lên.

- Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 90% trở lên.

- Tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng: 20%

- Công tác duy trì sĩ số đạt:  95% trở lên.

* Đối với cán bộ- giáo viên:

          100% cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lao động tiên tiến: 80% (Trong đó, Chiến sỹ thi đua: 15%); Số CBGV còn lại hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          * Tập thể trường đạt tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn cơ sở vững mạnh; Đoàn trường tiên tiến, xuất sắc.

          * 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

          Kết nạp từ 2 đảng viên mới trở lên.

III- Giải pháp chủ yếu.

1- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

          - Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đến cán bộ đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, chỉ đạo tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống học sinh;

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ;

- Quán triệt Chỉ thị sồ 26-CT/TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang;

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật của Đảng, bí mật nhà nước, nâng cao năng lục lãnh đạo, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

- Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Tăng cường giám sát việc “nói đi đôi với làm”, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017; yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm để làm cơ sở đánh giá cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo quí và theo các kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền của Huyện ủy Quản Bạ; Xây dựng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quí, gồm 4 chuyên đề sau:

+ Quí I: Chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và học sinh.

+ Quí II: Công tác nêu gương điển hình tiên tiến.

+ Quí III: Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục.

+ Quí IV: Công tác duy trì sĩ số học sinh.

 

- Triển khai cho 100% học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2017 do Bộ Giáo dục tổ chức định kỳ hàng năm;

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm nền Giáo dục cách mạng Việt Nam và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cùng các hoạt động thi đua, các phong trào văn nghệ - thể thao.

          2- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

          - Chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường chú trọng công tác dạy và học. Các Nghị quyết của Chi bộ cần chú trọng tập trung vào chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học.

          - Sau khi ra Nghị quyết hàng tháng, Chi bộ lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ để Nghị quyết được triển khai kịp thời đến quần chúng. Chi bộ thường xuyên tự kiểm tra hoặc kiểm tra thông qua các tổ chức trong nhà trường.

- Chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh toàn trường, kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT. Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Chú trọng công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học.

          3- Lãnh đạo công tác Quốc phòng – An ninh.

- Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự  trong đơn vị. Đảng viên, cán bộ, giáo viên, và học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác; nội bộ đoàn kết, lập trường Đảng viên, cán bộ giáo viên vững vàng; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền phòng chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình ” và “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

- Xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh, giúp các em sự tự tin vững vàng trong cuộc sống, yên tâm học tập. Kết quả học sinh học môn giáo dục Quốc phòng-An ninh 100% đạt từ trung bình trở lên.

4- Công tác xây dựng và phát triển đảng.

          - Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tổ chức sinh hoạt Đảng đầy đủ định kỳ mỗi tháng 1 lần. Sinh hoạt chuyên đề mỗi quí một lần. Trong các kỳ sinh hoạt cần phát huy tinh thần dân chủ, tính chiến đấu của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chú trọng tính giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên.

          - Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng kịp thời các nhân tố mới, nâng cao sức mạnh chi bộ đảng cả về số lượng và chất lượng.

          5- Lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể.

          * Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Lãnh đạo tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm (kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh; 128 năm ngày sinh nhật Bác; 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9,…). Chỉ đạo tổ chức Đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn cấp trên và tiếp tục triển khai các hoạt động: Tổ chức lao động tình nguyện chăm sóc nghĩa trang của Huyện, vệ sinh khu vực ngoài cổng trường, tổ chức các hoạt động sinh hoạt các câu lạc bộ,…

* Lãnh đạo tổ chức Công đoàn: Lãnh đạo bảo vệ chăm lo quyền lợi hợp pháp của người lao động và thực hiện nhiệm vụ công đoàn; giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh theo qui định, tạo không khí dân chủ, đoàn kết trong nội bộ, không để xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo.

6- Công tác tổ chức cán bộ.

- Chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận; Tiếp tục cho cán bộ nguồn đi học đào tạo về lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục, chuyện hạng chức danh nghề nghiệp theo kế hoạch.

- Cuối năm học, tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo qui định, đồng thời đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo thông tư 29 và thông tư 30 hiện hành.

7- Lãnh chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05-CT/TW và qui định 101-QĐ/TW.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.

 - Chi bộ chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, Đảng viên giáo viên và học sinh trong nhà trường theo tinh thần nội dung Chỉ thị 05-CT/TW. Chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành để việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trở thành nếp sống, việc làm thường xuyên của tất cả mọi cán bộ Đảng viên, cán bộ giáo viên và các em học sinh trong toàn trường. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và 10 chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh với đặc thù đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, triển khai cho từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong Chi bộ, nhà trường, xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn những tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch nêu gương, đăng ký cụ thể nội dung nêu gương, cam kết với chi bộ, nhà trường tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng Chi bộ sinh hoạt đều dành thời gian kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, qui định 101-QĐ/TW. Qua đó kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên.

 Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) trong sinh hoạt phải có nội dung đánh giá việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, góp ý, đối với việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, Đảng viên.

          8- Lãnh chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

          Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ - Đảng viên và quần chúng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Trong sinh hoạt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, bảo đảm đoàn kết thống nhất cao. Phê bình thẳng thắn các cá nhân có khuyết điểm trên tinh thần xây dựng, khuyến khích mọi các bộ đảng viên tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng chi bộ vững mạnh.

9- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

          - Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức thực hiện. Bao gồm các nội dung: Công tác lãnh chỉ đạo; Việc duy trì sinh hoạt định kỳ; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Qui định 101-QĐ/TW; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua,... Qua kiểm tra cần kịp thời phát hiện những sai sót, uốn nắn, điều chỉnh kế hoạch và đưa ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp và hiệu quả hơn.

          - Chú ý công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khách những cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo các tổ chức kiên quyết với những cán bộ, giáo viên và học sinh vi phạm nội qui, qui chế cùa nhà trường, vi phạm pháp luật.

IV- Tổ chức thực hiện.

Mọi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện tốt theo nội dung chương trình công tác trọng tâm trên. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình công tác năm của tổ chức mình, các cá nhân cán bộ đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công  xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2018, trình Ban chi ủy phê duyệt và thực hiện nghiệm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo với Ban chi ủy để kịp thời giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp.

          Trên đây là chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Chi bộ trường THPT Quản Bạ.

 

Nơi nhận:

 - Ban tổ chức Huyện uỷ,

 - Ban Chi ủy,

- Trang website trường,

- Hộp thư trường,

 - Lưu CB.

T/M BAN CHI UỶ

BÍ THƯ

 

 

Sín Thị Hồng

 

 

Phê duyệt của Huyện ủy